Drukuj

 

 

  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
  2. Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00.
  3. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy (od września 2013 r. został utworzony oddział 5-latków z przygotowaniem do szkoły) dzieci po około 18 osób w każdej grupie.
  4. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.
  6. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie nowego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN i programu wychowawczego. Szczegółowe zadania na rok szkolny i sposób ich realizacji określa plan pracy opracowany przez kadrę pedagogiczną przedszkola.
  7. Zajęcia dodatkowe: j.angielski, rytmika, zajęcia umuzykalniające, muzyczno-plastyczne odbywają się w czasie zajęć dydaktycznych.
  8. Czas trwania zajęć dodatkowych i ich program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
  9. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub upoważnione osoby dorosłe (upoważnienie pisemne stałe lub jednorazowe).